INFORMATIE VOOR DONATEURS

Versterking van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2014. De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van het betalen van schenkings- en erfbelasting.

Jouw donatie komt volledig ten goede aan Stichting Platform Authentieke Journalistiek en daarmee aan het versterken van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek.

Eenmalige of maandelijkse donaties

Als donateur van PAJ kan je ervoor kiezen om een eenmalige donatie te doen, of om het platform maandelijks te steunen via een automatische afschrijving. Deze afschrijving verloopt via het rekeningnummer:

Stichting Platform Authentieke Journalistiek
IBAN-rekeningnummer NL12 TRIO 0198 3202 99
BIC- / SWIFT-code: TRIONL2U

Wij maken gebruik van de betalingsmodule van Pay.nl (iDEAL, Bancontact, etc).

Gemakkelijk wijzigen of opzeggen

Als je kiest voor een maandelijkse afschrijving dan wordt het bedrag diezelfde maand – en in de volgende maanden – automatisch afgeschreven op de datum waarop je hiervoor toestemming geeft. Je kunt zelf de hoogte van jouw donatie bepalen en deze naar wens aanpassen. 

Het is eenvoudig om jouw donateurschap op te zeggen of te veranderen. Er is geen vaste termijn aan verbonden. Je kunt elke maand opzeggen voor de daaropvolgende maand door een e-mail te sturen naar info@authentiekejournalistiek.org met daarin jouw gegevens en jouw vraag. Bij opzegging verwijderen wij jouw gegevens uit onze administratie. 

Als je kiest voor een eenmalige donatie, heb je geen verdere verplichtingen. Je hoeft dan verder niets te doen. 

Op de hoogte blijven

PAJ kiest, vanwege kosten- en milieuoverwegingen, ervoor om geen correspondentie per post te versturen. Wij houden je op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. Ook plaatsen we het laatste nieuws en onderzoek op onze website.

Alvast hartelijk dank voor je steun!

Stichting Platform Authentieke Journalistiek
Adenauerlaan 135
3527 RD Utrecht
info@authentiekejournalistiek.org
NL12 TRIO 0198 3202 99.


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan PAJ.
 • Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van PAJ, een donatie doet aan PAJ.
 • Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van PAJ aan PAJ.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan PAJ.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. PAJ behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3. RECHTEN PAJ

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan PAJ.
 2. PAJ is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig met haar statutaire doelstellingen.

ARTIKEL 4. PLICHTEN PAJ

 1. PAJ verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 2. PAJ neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens PAJ bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

ARTIKEL 5. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een donatie te kunnen doen, dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. PAJ doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als  Ongebruikelijk en/of bovenmatig.

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. PAJ verwerkt de door de gevende partij aan PAJ verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door PAJ verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door PAJ geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. PAJ heeft het recht om in dit kader legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

ARTIKEL 7. COOKIES

PAJ maakt geen gebruik van cookies op haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door PAJ dan wel door enige andere partij.

ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacy statement die PAJ hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank Utrecht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.